Izdelava študije variant za ureditev izvennivosjkega prehoda Rakek v občini Cerknica

06.08.2015

Na osnovi naročila Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo izdelujemo študijo variant za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v občini Cerknica. V sklopu študije smo izdelali idejni načrt ceste za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v občini Cerknica, in sicer se predvidi preureditev dveh križanj cest z železniško progo:

  • preureditev zavarovanega nivojskega prehoda regionalne ceste R3-640/1373 Rakek - Logatec in
  • preureditev podvoza regionalne ceste R1-212/1116 Unec - Rakek, v katerem je zaradi preozkega svetlega profila podvoza promet urejen s pomočjo semaforja. 

Izdelane so bile 3 različne variante. Na osnovi študije variant je bila izbrana ena varianta (Varianta 1 po DPN). Za izbor predloga najustreznejše variante so bila upoštevana naslednja merila: promet, okolje, ekonomika, funkcionalnost in prostor.

V projektu je predvideno, da se Deviirana regionalna cesta R3-640/1373 Rakek – Logatec se spusti na deviirano regionalno cesto R1-212/1116 Unec – Rakek z novim štirikrakim križiščem s pasovi za zavijanje levo v km 2+729. Obstoječi nivojski prehod ANPR/P km 621+482,60 preko železniške proge št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. se eliminira. 

IDP projektna dokumentacija je bila uspešno recenzirana in predana naročniku.