Občina Radenci

30.07.2013

Na osnovi naročila Direkcije RS za ceste izdelujemo IDZ projektne dokumentacije »Ureditev regionalne ceste R1-235/0317 Radenci – Petanjci od km 0+000 do km 0+690 ter navezave na priključne krake obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1-230/0366 ter 1164 v naselju Radenci«.

Izdelali smo tri variante prometne ureditve obravnavanega odseka ceste in križišč. Na osnovi analize prostorskih možnosti, izračuna  prepustnosti, nivojev uslug ob koncu planske dobe ter analize prometne varnosti bomo naročniku podali predlog optimalne prometne ureditve.

S predvideno ureditvijo obravnavanega odseka regionalne ceste se bo povečala prometna varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej najšibkejših – pešcev in kolesarjev. Prav tako se bo povečala kvaliteta bivanja na obravnavanem območju.