KRIŽIŠČA

krožna križišča

 • IDZ ureditev nevarnega odseka na R3-710/1292 Maribor – Vurberk – Ptuj od km 24+010,60 do km 24+300
 • IDZ, PZI ureditev območja križišča v Gornji Radgoni
 • IDZ ureditve predvidenega križišča za naselje Gortina na Glavni cesti G1-1/0241 Dravograd – Radlje v km 8,136
 • Petkrako krožno križišče pri TEŠ na regionalni cesti R2-425/1266 Šentvid – Šoštanj od 16+472 do km 16+500,1267 Šoštanj – Pesje od km 0+000 do km 0+068
 • IDZ, PZI ureditev območja križišča Ključarovci na regionalni cesti R1-230, odsek 1415 od km 2,300 do km 2,600, in odsek 1309, od km 0,000 do km 0,500 ter regionalno cesto R2-439/1303 Križevci – Žihlava od km 0,000 do km 0,300 in lokalno cesto LC 223 151 Ključarovci – Grabe

montažna krožna križišča

 • PZI začasnega montažnega krožnega križišča na regionalni cesti R2-425/1266 Šentvid – Šoštanj in 1267 Šoštanj – Pesje
 • Montažno križišče Podhrastnik na križišču LC 410 081 in LK 410 051
 • Začasna prometna ureditev na regionalni cesti II. reda R2-425/1419 (Pesje – Velenje)

Semaforizirana križišča

 • IDZ, PZI priključitev TC Hofer na Chengdujsko cesto in Zaloško cesto v Ljubljani
 • IDZ, PZI ureditev križišča TC Hofer na Mariborski cesti v Celju od km 7+913 do km 8+055
 • PZI, načrt novega trikrakega semaforiziranega križišča na regionalni cesti R2-447/0367 Žalec – Šempeter v km 1+906,98 in PGD, PZI načrt povezovalnih cest os D in os F znotraj stanovanjske soseske Žalec zahod (po OPPN) k trgovskemu objektu Žalec 1