PROMETNE POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

hodniki za pešce

  • IDZ, PGD, PZI ureditev šolskih poti med Miklavžem in Dobrovcami od km 0+009,79 do km 1+382,54
  • IDZ, PZI ureditev hodnika za pešce z javno razsvetljavo ob LC 102081 Borl – Zavrč
  • PZI rekonstrukcija pločnika z JR ob LC 356 131 Brestovec – Vinec od km 0+005 do km 0+815,00

prehodi za pešce

  • Zavarovanje dveh prehodov za pešce v Hočah na R3-929 Hoče – Bellevue s svetlobnim bičem 1. prehod v km 0+563, 2. prehod v km 3+203
  • IDZ, PGD zasnove rešitve varnega prečkanja pešcev čez regionalno cesto R3-672 ter začasna umestitev nove avtobusne postaje na vozišču

kolesarske steze, poti

  • IDZ, PZI kolesarskih poti ob R2-447/0292 Trojane – Želodnik od km 19.770 do km 21.732
  • PZI ureditev kolesarske poti, pločnika za pešce in rekonstrukcija križišča ob regionalni cesti R3-688/1233 Poljčane – Majšperk